ประกาศระบบบริหารคุณภาพ
เรื่อง นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

“เป็นผู้นำและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอาหารแท้ตามมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

Announcement of the Quality Management System No.2/2023 Food Quality and Safety Policy

To be a leader and create organization culture of producing quality and safety foods followed the laws.

To be real products as world-class standard, by aiming at customer satisfaction with continuing development.